Dojazd
Kontakt
Kalendarz
Roku szk.


Plan lekcji


Aktualności

Galeria

Biblioteka

Koronawirus
Scenariusz
ewakuacji
Dziennik
elektroniczny
REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021
ZESPOŁU SZKÓŁ ODZIEŻOWYCH, FRYZJERSKICH
I KOSMETYCZNYCH NR 22
W WARSZAWIE, UL. KAZIMIERZOWSKA 60I. PODSTAWA PRAWNA
 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)

 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737)

 3. Zarządzenie nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020 w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

 4. Statut Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Warszawie.


II. ODDZIAŁY PIERWSZE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Kandydaci mogą składać podania o przyjęcie do następujących oddziałów:

Branżowa Szkoła I stopnia nr 4

Oddziały 1BA, 1BB
 • zawód: fryzjer
 • przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, plastyka lub technika (lepsza ocena)
 • nauczany język obcy: język angielski
 • zajęcia praktyczne u pracodawców


III. PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE
 1. Rekrutację kandydatów do oddziałów pierwszych Branżowej Szkoły I stopnia nr 4 w Zespole Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w roku szkolnym 2020/2021 prowadzi Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół. Rekrutację przeprowadza się z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru.

 2. Zadania komisji:
  • sporządzenie listy kandydatów, zawierających imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, w przypadku których zweryfikowano wniosek, o którym mowa w art. 149 ustawy Prawo oświatowe, w tym zweryfikowano spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym
  • sporządzenie informacji o podjętych czynnościach, o których mowa w art. 150 ust. 7 Prawo oświatowe
  • sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego.
  • sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatót niezakwalifikowanych oraz sporządzenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.


 3. O przyjęcie do oddziału pierwszego Branżowej Szkoły I stopnia nr 4 mogą ubiegać się absolwenci szkoły podstawowej.

 4. Podczas rekrutacji obowiązuje harmonogram ustalony w zarządzeniu nr 8Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020 r.

 5. Do oddziału pierwszego szkoły dla młodzieży na podbudowie szkoły podstawowej (Branżowej Szkoły I stopnia nr 4) przyjmuje się kandydatów, którzy nie ukończyli 18 roku życia lub w roku rekrutacji ukończą 18 lat i posiadają:
  1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  2. oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,
  3. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 6. Do oddziału pierwszego przyjmowani są kandydaci po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Decyzję o przyjęciu kandydata do oddziału pierwszego podejmuje dyrektor szkoły.

 7. Kandydatom, w postępowaniu rekrutacyjnym, punkty przyznawane są za:
  1. egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,
  2. oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego oraz przedmiotu wybranego w każdym oddziale
  3. inne osiągnięcia ucznia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

 8. Sposób przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty - uzyskany wynik przedstawiony w procentach z:
  • języka polskiego i matematyki - mnoży się przez 0,35
  • języka obcego nowożytnego - mnoży się przez 0,3

 9. Sposób przeliczania na punkty ocen ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej jest następujący:
  • 18 punktów – stopień celujący,
  • 17 punktów – stopień bardzo dobry,
  • 14 punktów – stopień dobry,
  • 8 punktów – stopień dostateczny,
  • 2 punkty – stopień dopuszczający,

 10. Osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
  • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:
   • tytuł finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów
   • tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 punktów
   • tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów
  • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
   • tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 10 punktów
   • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 4 punkty
   • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 3 punkty
  • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
   • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów
   • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 punktów
   • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów
   • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 7 punktów
   • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów
   • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 punkty
  • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy:
   • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 10 punktów
   • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 7 punktów
   • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 5 punktów
   • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 7 punktów
   • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 3 punkty
   • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 2 punkty
  • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
   • międzynarodowym - 4 punkty
   • krajowym - 3 punkty
   • wojewódzkim - 2 punkty
   • powiatowym - 1 punkt
  • W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
  • 3 punkty – za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.
  • 7 punktów – za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem.
  • Aby za osiągnięcie kandydat otrzymał punkty musi ono zostać wpisane na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. O wpisie osiągnięć na świadectwo decyduje dyrektor szkoły podstawowej.
  • Przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego i matematyki wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu ósmoklasisty:
   1. za ocenę celującą – po 35 punktów
   2. za ocenę bardzo dobrą – po 30 punktów
   3. za ocenę dobrą – po 25 punktów
   4. za ocenę dostateczną – po 15 punktów
   5. za ocenę dopuszczającą – po 10 punktów
  • Z języka obcego nowożytnego:
   1. za ocenę celującą – 30 punktów
   2. za ocenę bardzo dobrą – 25 punktów
   3. za ocenę dobrą – 20 punktów
   4. za ocenę dostateczną – 10 punktów
   5. za ocenę dopuszczającą – 5 punktów

 11. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej.

 12. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
  1. wyniki egzaminu ósmoklasisty;
  2. wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału;
  3. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
  4. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
   1. uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły,
   2. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;

 13. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 14. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
  1. wielodzietność rodziny kandydata;
  2. niepełnosprawność kandydata;
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.


IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. We wszystkich przypadkach nie objętych postanowieniami niniejszego regulaminu decyzję podejmuje Komisja Rekrutacyjna w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

 2. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły,

 3. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

 4. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

 5. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 6. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.

 7. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
Informacje dotyczące rekrutacji do Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 można sprawdzić osobiście w szkole lub uzyskać drogą elektroniczną na stronie www.zso.edu.pl