Dojazd
Kontakt
Kalendarz
Roku szk.


Plan lekcji


Aktualności

Galeria

Biblioteka

Koronawirus
Scenariusz
ewakuacji
Dziennik
elektroniczny
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

Podstawa prawna
 • Ustawa Prawo Oświatowe o systemie oświaty z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2017 r., poz. 59 z późniejszymi zmianami).
  1. Wstęp
        W związku z ogromnym postępem technologicznym, rozwojem gospodarczym pojawił się problem dostosowania wiedzy, umiejętności, kwalifikacji społeczeństwa do wymagań rynku pracy. Należy podejmować odpowiednie działania w celu redukcji tego problemu.
        Światowe standardy gwarantują uczniom dostępność i powszechność usług doradczych na terenie szkoły. Również przepisy w polskim prawie oświatowym zobowiązują placówki oświatowe do przygotowania uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia.
        Argumentując konieczność tworzenia wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego należy wskazać na:
   • potrzebę usytuowania blisko ucznia profesjonalnej pomocy, zwiększającej trafność jego decyzji edukacyjnych i zawodowych, minimalizującej koszty psychiczne wynikające z niewłaściwych wyborów i koszty materialne związane z dojazdem do placówek specjalistycznych,
   • zagwarantowanie systematycznego oddziaływania na uczniów w ramach planowanych działań realizowanych metodami aktywnymi,
   • możliwość udzielania uczniom pomocy w wyborze i selekcji informacji dotyczących edukacji i rynku pracy, zgodnie z planowanym przez nich kierunkiem rozwoju zawodowego,
   • możliwość działań w zakresie planowania wspólnie z uczniem jego kariery zawodowej,
   • obniżenie społecznych kosztów kształcenia dzięki poprawie trafności wyborów na kolejnych etapach edukacji,
   • dostosowanie rozwiązań polskich do standardów pozostałych krajów UE.
        Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, stwarza uczniowi możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do odnalezienia swojego miejsca na drodze kariery zawodowej - poznania siebie i własnych predyspozycji zawodowych, zasad rządzących rynkiem pracy i edukacji, uzyskania informacji o lokalnym rynku pracy oraz zaplanowania własnej kariery szkolnej i zawodowej.
        Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego skierowany jest przede wszystkim do uczniów, rodziców i wszystkich pracowników ZSOFiK nr 22.
        Obejmuje wszystkie działania wychowawcze szkoły, rodziców i innych osób, grup i instytucji mające na celu przygotowanie młodzieży do podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych oraz planowania kariery zawodowej. Proces edukacji realizowany w sytuacjach wychowawczych służy kształtowaniu aspiracji życiowych ucznia, kształtuje samoocenę możliwości intelektualnych, zainteresowań, zdolności, cech charakteru. Obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami i nauczycielami (Radą Pedagogiczną). Ma charakter planowych działań.

  2. Cele doradztwa zawodowego
   1. Cele ogólne
    1. Wewnątrzszkolny system doradztwa ma na celu:
    2. Zwiększanie świadomości własnych zdolności i predyspozycji
    3. Rozwijanie zainteresowań zawodowych Kształtowanie aktywnej, przedsiębiorczej postawy wobec rynku pracy
    4. Przybliżanie zawodów i specjalności związanych z określoną dziedziną
    5. Przygotowanie do roli pracownika. Kształtowanie cech osobowości istotnych dla funkcjonowania w roli pracownika, bez względu na profesję: punktualność, sumienność, ugodowość
    6. Kształtowanie gotowości do zmiany
    7. Gromadzenie informacji o szkołach policealnych i wyższych oraz innych jednostkach szkolących;
    8. Gromadzenie informacji o zawodach;
    9. Gromadzenie informacji o rynku pracy;szkolenia o metodach poszukiwania pracy;
    10. Pomoc psychologiczną w określaniu własnych predyspozycji zawodowych;
    11. Prowadzenie zajęć z zakresu: komunikacji interpersonalnej, profilaktyki antystresowej, technik negocjacji, sposobów motywowania do pracy, asertywności;
    12. Kształtowanie umiejętności gromadzenia dokumentacji przydatnej na rynku pracy.
   2. Treści programu i cele szczegółowe.
    1. poznanie samego siebie
     Treści:
     • Moje mocne i słabe strony
     • Zainteresowania i predyspozycje zawodowe
     • Asertywność
     • Umiejętność komunikacji
     • Radzenie sobie ze stresem
     Cele szczegółowe:
     • Uczeń potrafi określić swoje mocne i słabe strony
     • Uczeń potrafi określić swoje zainteresowania, uzdolnienia i predyspozycje zawodowe
     • Uczeń potrafi zdiagnozować swoje zapotrzebowanie na informacje edukacyjne i zawodowe
     • Uczeń wyjaśnia i charakteryzuje postawę asertywną, agresywną i uległą
     • Uczeń zna zasady skutecznej komunikacji i bariery, które ją ograniczają
     • Uczeń zna źródła stresu i potrafi sobie z nim radzić.
    2. Rynek pracy i świat zawodów
     Treści:
     • Klasyfikacja zawodów i ich charakterystyka
     • Zawody przyszłości, zawody nowe i deficytowe
     • Charakterystyka rynku pracy
     • Kształtowanie postaw przedsiębiorczych
     • Podejmowanie działalności gospodarczej
     • Źródła pozyskiwania informacji o rynku pracy
     • Dokumenty aplikacyjne
     • Autoprezentacja
     • Rozmowa kwalifikacyjna
     • Formy zatrudnienia
     • Prawa i obowiązki pracownika
     • Mobilność zawodowa
     • Bezrobocie
     • Instytucje rynku pracy
     Cele szczegółowe:
     • Uczeń zna podstawowy podział zawodów
     • Uczeń wymienia zawody przyszłości, zawody deficytowe i te, które od nie-dawna funkcjonują na polskim rynku pracy
     • Uczeń zna wymagania, środowisko pracy i czynności interesujących go za-wodów
     • Uczeń wie, jak ma zaplanować swoją drogę
     • Uczeń orientuje się w szansach zatrudnienia na lokalnym rynku pracy
     • Uczeń przedstawia cechy, którymi charakteryzuje się osoba przedsiębiorcza
     • Uczeń wymienia i opisuje formy prawno – organizacyjne podejmowania działalności gospodarczej
     • Uczeń zna nowoczesne sposoby selekcji i rekrutacji pracowników
     • Uczeń potrafi napisać cv i list motywacyjny
     • Uczeń potrafi przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej
     • Uczeń potrafi dokonać autoprezentacji
     • Uczeń zna różne rodzaje umów o pracę i różne formy zatrudnienia
     • Uczeń zna prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy
     • Uczeń zna sposoby radzenia sobie ze zmianami, rozwija umiejętności po-zwalające na adaptację do zmieniających się warunków
     • Uczeń wie jak radzić sobie z sytuacją bezrobocia
     • Uczeń zna instytucje wspierające młodzież w podejmowaniu decyzji zawodowych
    3. Planowanie kariery zawodowej.
     Treści:
     • Możliwości wyboru drogi zawodowej i edukacyjnej po ukończeniu szkoły średniej
     • Czynniki planowania kariery edukacyjno - zawodowej
     • Tworzenie Indywidualnych Planów Działania
     • Kierunki studiów
     • Kursy kwalifikacyjne
     Cele szczegółowe:
     • Uczeń poszukuje indywidualnego rozwiązania edukacyjnego i zawodowego
     • Uczeń zna czynniki potrzebne do planowania kariery edukacyjno - zawodo-wej
     • Uczeń potrafi opracować swój własny plan kariery zawodowej Uczeń
     • Uczeń rozumie potrzebę dalszego kształcenia, kształcenia ustawicznego
     • Uczeń posiada informacje o zakresie kształcenia szkolnictwa wyższego
     • Uczeń potrafi korzystać z źródeł informacji dotyczących dalszego kształcenia

  3. Założenia
        Orientacja zawodowa jest ważnym zadaniem wychowawczym szkoły i jest zawarta w Statucie Szkoły.
        Adresatami wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego są: uczniowie, rodzice, nauczyciele, środowisko lokalne. Obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami i nauczycielami, ma charakter planowanych działań.
   Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego współrealizują:
   • pedagog szkolny w ramach godzin wychowawczych i zastępstw (zajęcia grupowe) oraz rozmów doradczych (zajęcia indywidualne) - zajęcia dotyczą m.in.: świadomego wyboru zawodu, technik uczenia się.
   • biblioteka szkolna - uczniowie mają możliwość korzystania z Multimedialnego Centrum Informacji oraz zasobów biblioteki,
   • wychowawcy klas prowadząc zajęcia związane z przygotowaniem młodzieży do podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych oraz planowania kariery zawodowej w ramach godzin wychowawczych oraz rozmów indywidualnych, realizując plan wychowawczy klasy,
   • nauczyciele opiekunowie kółek zainteresowań prowadząc zajęcia rozwijające zainteresowania i pasje uczniów,
   • opiekunowie samorządu szkolnego zapewniając warunki organizacyjne dla samorządowej działalności młodzieży, udzielając pomocy w realizacji zadań samorządu,
   • wszyscy nauczyciele w ramach poszczególnych przedmiotów realizując podstawę programową i program nauczania.
   • przedstawiciele instytucji zajmujących się doradztwem zawodowym ,PPP, HP, uczelni, UP, OHP, przedsiębiorcami

  4. Metody, formy pracy i narzędzia pracy.
   1. Formy adresowane do uczniów:
    • Zajęcia warsztatowe,
    • Zajęcia lekcyjne poświęcone tematyce edukacyjno – zawodowej,
    • Rozmowy doradcze,
    • Projekcje filmów o zawodach,
    • Wycieczki zawodoznawcze
    • Spotkania z przedstawicielami wyższych uczelni i przedstawicielami różnych zawodów,
    • Udział w Targach Edukacyjnych Szkół,
    • Praktyki zawodowe,
    • Praca z Internetem,
    • Praca z informatorami o zawodach i wyższych uczelniach,
    • Korzystanie z programów komputerowych związanych z poradnictwem zawodo-wym,
    • Udostępnianie literatury z zakresu orientacji zawodowej i poradnictwa zawodowego.
    • Spotkania z absolwentami szkoły – losy absolwentów, ich kariera zawodowa
   2. Formy adresowane do rodziców:
    • Zapoznanie rodziców z programem doradztwa zawodowego w szkole., działalno-ścią szkolnego koordynatora ds. doradztwa zawodowego,
    • Udostępnianie informatorów szkół wyższych i literatury z zakresu poradnictwa za-wodowego,
    • Indywidualne rozmowy z pedagogiem, koordynatorem ds. doradztwa edukacyjno – zawodowego, doradcą zawodowym z PPP,
    • Wykorzystanie doświadczeń rodziców w zakresie mobilności zawodowej.
    • Organizacja spotkań na zebraniach z przedstawicielami Urzędu pracy, doradcą za-wodowym,
    • Przekazywanie na bieżąco informacji dotyczących kierunków studiów, zawodów przyszłości, targów edukacyjnych .
   3. Narzędzia pracy:
    • filmy o zawodach,
    • informatory o zawodach i kierunkach kształcenia, typach szkół i uczelni wyższych,
    • testy do badań indywidualnych i grupowych, kwestionariusze zainteresowań i uzdolnień,
    • wzory CV i listów motywacyjnych,
    • materiały informacyjne, foldery reklamujące szkoły i uczelnie, poradniki, książki z zakresu poradnictwa i planowania kariery zawodowej,
    • filmy instruktażowe, np. Autoprezentacja, Rozmowa kwalifikacyjna,
    • multimedialne programy komputerowe, np. Piramida Kariery, Mocne i słabe strony, Predyspozycje zawodowe

  5. Korzyści wynikające z funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego
   Dla indywidualnych odbiorców:
   • Ułatwienie uczniom, nauczycielom oraz rodzicom dostępu do informacji edukacyjnej i zawodowej,
   • poszerzenie edukacyjnych i zawodowych perspektyw uczniów,
   • podejmowanie świadomych, trafniejszych decyzji edukacyjnych i zawodowych,
   • ułatwienie wejścia na rynek pracy dzięki poznaniu procedur pozyskiwania i utrzymywania pracy,
   • uświadomienie konieczności i możliwości zmian w zaplanowanej karierze zawodowej,
   • zapobieganie niepowodzeniom szkolnym, zniechęceniu, porzucaniu szkoły, a później pracy jako konsekwencji nieprawidłowych wyborów.
   Dla szkoły:
   • realizowanie zobowiązań wynikających z zapisów zawartych w statucie szkoły,
   • zapewnienie ciągłości działań orientacyjno-doradczych szkoły i koordynacji zadań wynikających z programu wychowawczego szkoły,
   • utworzenie na terenie szkoły bazy informacji edukacyjnej i zawodowej oraz zapewnienie jej systematycznej aktualizacji.
   Dla innych podmiotów edukacyjnych:
   • uzyskanie przepływu informacji zawodowej sprzyjającego trafnym wyborom uczniów i korzystnie wpływającego na dostosowanie programów nauczania do wymogów rynku pracy,
   • stabilizacja kadry podejmującej działania z zakresu orientacji zawodowej na terenie szkoły.
   Dla państwa i władz lokalnych:
   • zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej konieczności racjonalnego planowania rozwoju zawodowego przez jednostki,
   • podejmowania właściwych decyzji, aktywnie przeciwdziałających bezrobociu,
   • zapewnienie powszechności i dostępności usług doradczych zalecanych prze Komisję Unii Europejskiej.
   Dla pracodawców:
   • zwiększenie szans znalezienia odpowiednio przygotowanych kandydatów, świadomych oczekiwań rynku pracy.

  6. Plan pracy wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego.
   Lp. Zadania Realizator Termin Uwagi
   1. Gromadzenie bazy informacyjnej o rynku pracy i zawodach (informatory, teczki zawodów, baza multimedialna, literatura nt. doradztwa zawodowego i rynku pracy) Koordynator, pedagog szkolny cały rok Biblioteka szkolna, sala do podstaw przedsiębiorczości, gablota na korytarzu Strona internetowa szkoły
   2. Prowadzenie tablicy ogłoszeń nt. „Informacje z rynku pracy i ze świata zawodów”, gromadzenie aktualnych ofert pracy Koordynator cały rok Gablota strona internetowa szkoły
   3. Przeprowadzenie lekcji wychowawczych z zakresu preorientacji zawodowej przewidziane w programie wychowawczym szkoły Pedagog szkolny, koordynator doradztwa, wychowawcy cały rok Wykorzystanie scenariuszy zajęć WSDZ
   4. Przeprowadzenie lekcji dotyczących rynku pracy i planowania kariery zawodowej na zajęciach z podstaw przedsiębiorczości, geografii, wos Nauczyciele podstaw przedsiębiorczości, geografii, wos, języka polskiego cały rok Scenariusze zajęć
   5. Przeprowadzenie lekcji dotyczących lokalnego rynku pracy i planowania indywidualnej kariery Koordynator cały rok Warsztaty –uczelnie, PPP, UP, OHP
   6. Prowadzenie indywidualnych konsultacji z uczniami i rodzicami Doradca zawodowy , pedagog szkolny, wychowawcy cały rok Współpraca PPP
   7. Nawiązanie współpracy z OHP, PPP, UP, firmami, praktyki zawodowe, przedsiębiorcami Dyrekcja, koordynator cały rok
   8. Wycieczki klas maturalnych:
   Targi Edukacyjne Szkół Wyższych w Warszawie
   Dni Otwarte wyższych uczelni
   Koordynator, Wychowawcy klas cały rok
   9. Udział uczniów w warsztatach z doradztwa zawodowego organizowanych przez wyższe uczelnie, OHP Koordynator, pedagog cały rok Uczelnie, PPP
   10. Udział uczniów w konkursach, prelekcjach pozaszkolnych rozwijających zainteresowania Nauczyciele przedmiotów zawodowych, wychowawcy klas cały rok
   11. Przekazywanie informacji o zastosowaniu i przydatności danych treści nauczania w różnych dziedzinach życia (informacje pomocne w wyborze kierunków studiów) Nauczyciele przedmiotów cały rok
   12. Monitorowanie losów absolwentów ZSOFiK nr 22 organizowanie spotkań z uczniami Koordynator, wychowawcy klas cały rok Pogadanki, ankieta
   13. Czynniki wyboru szkoły ponadgimnazjalnej , źródła informacji o szkole Zespół ds. doradztwa zawodowego wrzesień Przeprowadzenie ankiety w klasach pierwszych
   14. Edukacja rodziców (porady, prelekcje, konsultacje) Dyrekcja , pedagog, koordynator cały rok We współpracy z PPP, UP
   15. Systematyczne wzbogacanie kompetencji zawodowych poprzez udział w zewnętrznych formach doskonalenia oraz samokształcenie Koordynator, nauczyciele, pedagog cały rok WCIES, KOWEZiU  REALIZACJA TREŚCI PROGRAMU DORADZTWA ZAWODOWEGO W KONTEKŚCIE REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ I PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY:

  Tematyka Realizacja treści w ramach zajęć: Uwagi
  Moje mocne i słabe strony Podstawy przedsiębiorczości Klasy pierwsze
  Zainteresowania i predyspozycje zawodowe Godzina wychowawcza dodatkowe zajęcia, zajęcia warsztatowe -OHP, uczelnie, poradnie Klasy pierwsze
  Asertywność Podstawy przedsiębiorczości, godz. wychowawcze Klasy pierwsze
  Umiejętność komunikacji Podstawy przedsiębiorczości, godziny wychowawcze Język polski, język angielski zawodowy Klasy pierwsze
  Radzenie sobie ze stresem Godzina wychowawcza, warsztaty- uczelnie Klasy pierwsze i czwarte
  Klasyfikacja zawodów i ich charakterystyka Godzina wychowawcza, przedmioty zawodowe Klasy drugie
  Zawody przyszłości, nowe i deficytowe Godzina wychowawcza, zajęcia z koordynatorem, lekcje przedmiotowe Klasy drugie
  Charakterystyka lokalnego rynku pracy Zajęcia z koordynatorem, przedmioty zawodowe Klasy drugie
  Kształtowanie postaw przedsiębiorczych Podstawy przedsiębiorczości Klasy drugie
  Efektywne gospodarowanie czasem Godziny wychowawcze Klasy drugie
  Podejmowanie działalności gospodarczej Podstawy przedsiębiorczości Klasy drugie
  Poszukiwanie pracy (proces selekcji i rekrutacji) Godzina wychowawcza OHP Klasy trzecie
  Dokumenty związane z przyjmowaniem do pracy Zarządzanie salonem fryzjerskim; zakładem odzieżowym Dodatkowe zajęcia Klasy trzecie i czwarte
  Rozmowa kwalifikacyjna Zarządzanie salonem fryzjerskim; zakładem odzieżowym Godzina wychowawcza Klasy trzecie
  Formy zatrudnienia Zarządzanie salonem fryzjerskim; zakładem odzieżowym Klasy trzecie
  Prawa i obowiązki pracownika Zarządzanie salonem fryzjerskim; zakładem odzieżowym godziny wychowawcze wiedza o społeczeństwie Klasy trzecie
  Mobilność zawodowa Zarządzanie salonem fryzjerskim; zakładem odzieżowym, wiedza o społeczeństwie, geografia Klasy trzecie
  Bezrobocie Zarządzanie salonem fryzjerskim; zakładem odzieżowym, warsztaty UP, geografia Klasy czwarte
  Instytucje rynku pracy Zarządzanie salonem fryzjerskim; zakładem odzieżowym, godziny wychowawcze Klasy trzecie i czwarte
  Możliwości wyboru drogi zawodowej i edukacyjnej po ukończeniu szkoły średniej Zajęcia z koordynatorem Warsztaty- uczelnie Godz. wychowawcze Klasy czwarte
  Czynniki planowania kariery edukacyjno - zawodowej Godziny wychowawcze, dodatkowe zajęcia Klasy czwarte
  Tworzenie Indywidualnych Planów Działania Zajęcia z koordynatorem, wychowawcy klas Klasy czwarte
  Szkolnictwo wyższe - jak wybrać studia? Zajęcia z koordynatorem, zajęcia dodatkowe Klasy czwarte