Dojazd
Kontakt
Kalendarz
Roku szk.


Plan lekcji


Aktualności

Galeria

Biblioteka

Koronawirus
Scenariusz
ewakuacji
Dziennik
elektroniczny


Pedagodzy polecają filmy dotyczące radzenia sobie w czasie pandemii:

Oferta pedagogów:
 1. Integrowanie środowiska szkolnego.
  • Zajęcia adaptacyjno- integracyjne klas pierwszych.
  • Wspomaganie ucznia w prawidłowym funkcjonowaniu w klasie i grupie rówieśniczej.
  • Spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych dotyczące sytuacji młodzieży w nowej szkole.
  • Badania ankietowe dotyczące oczekiwań rodziców uczniów klas pierwszych wobec szkoły.
 2. Praca z uczniem z problemami emocjonalnymi.
  • Wspieranie uczniów z problemami w sferze emocjonalno- społecznej.
  • Udzielanie i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • Praca z młodzieżą pomagająca redukować uczniowskie lęki.
  • Wzmacnianie zachowań asertywnych.
  • Wzmacnianie poczucia własnej wartości.
 3. Realizowanie szkolnego programu profilaktycznego.
  • Zajęcia warsztatowe, pogadanki, szkolenia w zakresie:
   • profilaktyki uzależnień,
   • przeciwdziałania przejawom agresji,
   • zwiększenia motywacji do nauki,
   • odpowiedzialności prawnej nieletnich i zachowań ryzykownych,
   • redukcji stresu egzaminacyjnego,
   • podejmowania odpowiedzialnych decyzji.
  • Promowanie zdrowego stylu życia i zapobieganie chorobom cywilizacyjnym.
 4. Organizowanie pomocy materialnej dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.
  • Rozpoznawanie potrzeb bytowych uczniów.
  • Zapobieganie wykluczeniom społecznym.
  • Udzielanie wsparcia uczniom w sytuacjach losowych.
  • Przydzielanie stypendiów i zasiłków szkolnych
 5. Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym.
  • Zapoznawanie uczniów z technikami efektywnego uczenia się.
  • Wyrównywanie braków i zaległości w nauce,
  • Budowanie motywacji do pokonywania trudności edukacyjnych.
 6. Praca z uczniem zdolnym.
  • Udział w zajęciach rozwijających uzdolnienia i zainteresowania.
  • Umożliwienie poszerzania wiedzy o treści wykraczające poza podstawę programową.
  • Informowanie o możliwościach korzystania z pozaszkolnych form rozwoju zainteresowań.
 7. Podejmowanie działań interwencyjnych i mediacyjnych w sytuacjach kryzysowych.
  • Nabywanie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.
  • Interwencyjne rozmowy ze stronami konfliktu.
  • Konsultacje ze specjalistami.
  • Zajęcia wychowawcze z klasą.
 8. Wspieranie rodziców w pełnieniu funkcji wychowawczej.
  • Umożliwienie rodzicom doskonalenia umiejętności wychowawczych poprzez udział w szkoleniach.
  • Porady i konsultacje indywidualne dla rodziców.
  • Umożliwienie rodzicom korzystania z poradnictwa specjalistycznego.
 9. Pomoc w planowaniu dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.
  • Zajęcia warsztatowe dotyczące planowania kariery w perspektywie zmieniającego się rynku pracy.
Przyjdź do nas!